مرجع طراحی و مدلسازی واحد های صنعتی با نرم افزار PDMS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

مرجع طراحی و مدلسازی واحد های صنعتی با نرم افزار PDMS

"فهرست"

 وماژول های مختلف آن هاPDMS

 دسترسی به دیتابیس ها- ساخت پروژه ها-تعریف پارامترها-ساختن کاربر

 -پاک کردن تیم ها و کاربردها-دیبابیسها -کپی کردن کاربر

-Database Sessions حالت

حوادث ناشی از کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
حسابداری مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تحلیل محیط داخلی و بین المللی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان