زبان های خارجه

کد گذاری 504 لغت انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11- درس 4

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
18,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11 - درس 3

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
18,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11_درس 2

نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
18,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی advance

نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
120,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
119,700 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Elementry

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
119,700 تومان
آموزش زبانی آلمانی A11 - درس 1

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
18,000 تومان
تعیین سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهار گزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان
تعیین سطح متوسطه ی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان
تعیین سطح مبتدی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان