زبان های خارجه

50 % تخفیف
پکیج جامع لغات عربی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

600,000 تومان

خرید دوره
350,000 تومان
مبانی دستور زبان ترکی آذربایجانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
آموزش زبان ترکی آذربایجانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

400,000 تومان

خرید دوره
350,000 تومان
گرامر زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
50 % تخفیف
کد گذاری 504 لغت انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

200,000 تومان

خرید دوره
250,000 تومان
50 % تخفیف
آموزش زبان آلمانی A11- درس 4
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

400,000 تومان

خرید دوره
300,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11 - درس 3
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
100,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11_درس 2
نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
100,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی advance
نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
450,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Elementry
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
آموزش زبانی آلمانی A11 - درس 1
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

200,000 تومان

خرید دوره
100,000 تومان
تعیین سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهار گزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
400,000 تومان
تعیین سطح متوسطه ی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
400,000 تومان
تعیین سطح مبتدی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
40,000 تومان