زبان های خارجه

کد گذاری 504 لغت انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11- درس 4
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
44,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11 - درس 3
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
44,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11_درس 2
نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
44,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی advance
نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
190,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
190,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Elementry
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
190,000 تومان
آموزش زبانی آلمانی A11 - درس 1
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی ( پایان A1.1)

خرید دوره
44,000 تومان
تعیین سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهار گزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان
تعیین سطح متوسطه ی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان
تعیین سطح مبتدی زبان انگلیسی
نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان