حقوقی و ثبتی

چکیده حقوق مدنی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
فرهنگ لغات حقوقی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
حقوق اداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشنایی با حقوق و دستمزد
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان