حقوقی و ثبتی

آشنایی با حقوق و دستمزد
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان