روانشناسی

روانشناسی استرس در دانش آموزان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دوره رایگان میباشد هزینه بابت گواهینامه است

خرید دوره
50,000 تومان
تحلیل کیفیت زندگی کاری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دوره رایگان میباشد هزینه بابت گواهینامه است

خرید دوره
50,000 تومان
مبانی آینده پژوهی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اختلالات رفتاری کودکان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خنده درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مبانی جامعه شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برخورد با کودک استثنایی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
شناخت عقب ماندگی ذهنی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کارگاه کنترل خشم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
روانشناسی خانواده
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
روانشناسی اجتماعی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
روانشناسی یادگیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
بهداشت روان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تصمیم گیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
استرس شغلی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
رفتار درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
برنامه ریزی شخصی و برند شخصیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
پکیج عزت نفس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان