کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:183,000 تومان

کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

روانشناسی رفتار با کودک

نحوه آموزش :مهارتی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مقدمه ای بر علم مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
150,000 تومان
اصول چیدمان خانه

نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
تعمیرات موبایل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان