کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :50 ساعت
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

برق صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
اینستاگرام مارکتینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
99,000 تومان
کایزن (بهبود مستمر)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مهندسی خلاقیت TRIZ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان