تولید فرآورده های لبنی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تولید فرآورده های لبنی

متدهای شناسایی تجززیه مواد

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
صفحه آرایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
=عملیات آزمایشگاهی در صنایع

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
اشنایی با تجهیزاتآزمایشگاهی فناوری نانو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان