معماری و عمران

دیوارها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
شناخت مواد و مصالح ساختمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بررسی و نقش معماری سبز در کاهش انرژی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
معماری سبز
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بارگذاری سازه ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مبانیgis
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
انواع دیوار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
210,000 تومان
آشناییی با مبانی و اصول معماری و شهر سازی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
210,000 تومان
مطالعات مدل سازی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فرهنگ شهری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اصطلاحات ساختمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بلوک دیواری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اقلیم در معماری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
اسکلت فلزی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پانل های سه بعدی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
طراحی پارامتریک با گرسهوپر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
تاثیر اقلیم در معماری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
روش های طراحی سازه های ساختمانی هوشمند با کمک میراگر های غیر فعال
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تکنیک چیدمان فضا در شهرسازی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
نقشه کشی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نازک کاری ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
دانش فنی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
معماری سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فنگ شویی و چیدمان فضا
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
اصول چیدمان خانه
نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
اصول چیدمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
سبک شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
دکوراسیون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
فنگ شویی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
طراحی داخلی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان