معماری و عمران

روش های طراحی سازه های ساختمانی هوشمند با کمک میراگر های غیر فعال
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تکنیک چیدمان فضا در شهرسازی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
نقشه کشی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نازک کاری ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
دانش فنی ساختمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
معماری سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
فنگ شویی و چیدمان فضا
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اصول چیدمان خانه
نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
اصول چیدمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
سبک شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
دکوراسیون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
فنگ شویی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
طراحی داخلی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان