معماری و عمران

فنگ شویی و چیدمان فضا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
اصول چیدمان خانه

نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
119,500 تومان
اصول چیدمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,900 تومان
سبک شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
دکوراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
فنگ شویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
طراحی داخلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان