گردشگری و توریسم

امداد گری در تور های گردشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت هتلداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت رستوران هتل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
اطلاعات مهم گردشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
راهنمای جامع تجارت با روسیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
گردشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
177,000 تومان
اقتصاد گردشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
صنعت گردشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
50,000 تومان
گردشگری - ایرانگردی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
گردشگری و توریسم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
197,000 تومان