ویژه استخدام

مبانی تکنولوژی آموزشی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بهداشت حرفه ای در آهنگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
عیب یابی قطعات الکترونیکی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اداره کلاس درس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری
نحوه آموزش :دارد
گواهینامه پایان دوره :ویژه کارکنان دولت

خرید دوره
198,000 تومان
ویژگی نامه های اداری
نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره

خرید دوره
198,000 تومان
اصول گزارش نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
الگو و فنون تدریس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
فروشنده شو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اصول رزومه نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
149,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
طراحی شغل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
منشی گری حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان