ویژه استخدام

اصول رزومه نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
101,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
طراحی شغل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
منشی گری حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان