ویژه استخدام

مبانی تکنولوژی آموزشی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بهداشت حرفه ای در آهنگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
عیب یابی قطعات الکترونیکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اداره کلاس درس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

نحوه آموزش :دارد
گواهینامه پایان دوره :ویژه کارکنان دولت

خرید دوره
198,000 تومان
ویژگی نامه های اداری

نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره

خرید دوره
198,000 تومان
اصول گزارش نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
حسابداری و حسابرسی دولتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
الگو و فنون تدریس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اصول رزومه نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
149,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
طراحی شغل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
منشی گری حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان