مدیریت و استاندارد

عملیات خوب آزمایشگاهیGLP-FDA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
طراحی آزمایش ها-DOE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کاربرد نمودار های کنترل در کنترل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
عدم قطعیت اندازه گیری و ضریب حساسیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
صحه گذاری روش های آزمون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
سیستم های مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
سرپرستی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
زبان بدن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
روش های تاگوچی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
دوایر کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
خود ارزیابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
حل مسئله و تصمیم گیری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
حل مسئله به روش کار گروهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
جایزه ملی کیفیت ایران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
تفکر مبتنی بر ریسک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
تضمین کیفیت نتایج آزمون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
تصمیم گیری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
بهبود کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
انگیزش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,001 تومان
استرس شغلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
team work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
تحلیل سیستم های اندازه گیری-MSA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO 10013

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
IMS-auditing

نحوه آموزش :lمجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
GLP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
DBA مدیریت کسب و کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :وزارت علوم

خرید دوره
6,000,000 تومان
کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
مدرک MBA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :وزارت علوم

خرید دوره
4,000,000 تومان
اندازه گیری رضایت مشتری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
ارزیابی محیط زیست

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مهندسی خلاقیت TRIZ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
اصول فنون مذاکره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
HSE من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
140,000 تومان
بیزنس من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت تغییر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کایزن (بهبود مستمر)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت ارتباطات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت زمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کنترل کیفیت عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کنترل فرآیند آماری SPC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
هفت ابزار کیفی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آدیت محصول به روش SQFE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت کیفیت جامع TQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
APQP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
120,000 تومان
مدیریت بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
ارگونومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت پروژه در خدمت کارآفرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
بازاریابی و مدیریت بازار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
مدیریت ریسک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
(Pre MBA (2- گرایش مدیریت استراتژیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,000 تومان
(Pre MBA (1 - گرایش مدیریت استراتژیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
119,700 تومان
استراتژی های کارآقرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
کارآفرین شو

نحوه آموزش :عادی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان