فیزیولوژی ورزشی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:300,000 تومان
هزینه دوره : 300,000 تومان

خرید دوره

فیزیولوژی ورزشی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

فیزیولوژی دستگاه عصبی-سلول های عصبی- دستگاه عصبی محیطی-نورون-دندریت-آکسون-انواع اکسون ها از نظر شل ظاهری

انواع نرون بر اساس عملکرد-انواع نورون بر اساس عملکرد-سلول های عصبی نروگلیا-مشخصات سلول های عصبی-پیام عصبی

انتقال موج عصبی-تعیین جهت انتقال موج عصبی-سرعت و قدرت موج عصبی-سیناپس-میانجی های سیناپسی-دستگاه عصبی و تنظیم حرکات

بدن-بخش های اصلی دستگاه حرکتی-اعمال حرکتی نخاعی

تولید و شکل دهی شیشه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
عملیات خوب آزمایشگاهیGLP-FDA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
اصول خبرنویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
روانشناسی بازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان