اکسل و مینی تب در کنترل کیفیت مقدماتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:179,000 تومان

اکسل و مینی تب در کنترل کیفیت مقدماتی

آموزش Word

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
187,000 تومان
آموزش Power Point

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش Excel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
آموزش Access

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
آموزش مقدماتی اتوکد

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نرم افزار ABAQUS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
دانش فنی پایه انیمیشن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارنی

خرید دوره
198,000 تومان
اصول و فنون تدریس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
آموزش مقدماتی گیتار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان