کاربرد نمودار های کنترل در کنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد نمودار های کنترل در کنترل

ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
فلز کاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تولید فرآورده های لبنی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان