کاربرد نمودار های کنترل در کنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد نمودار های کنترل در کنترل

فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
نور پردازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان