اقتصاد شهری

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:198,000 تومان

اقتصاد شهری

دوره خوردگی میکروبی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
آشنایی با قانون کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
پرورش پیاز

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان