استاندارد

متن استاندارد سیستمبین المللی مدیریت کیفیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
دستور العمل محیط زیست .بهداشت و ایمنی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO45001-2018
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO 17025-2005
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 10013
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO10012
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
iso9004-2018
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO9001-2015
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO9000-2015
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
IMS-auditing
نحوه آموزش :lمجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
سیستم مدیریت یکپارچه IMS
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
GLP
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025_2017
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
HSE - MS
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان