کامپیوتر و نرم افزار

HTML5

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
SQL SERVER

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آموزش Word

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آموزش MATLAB

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آموزش Access

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آموزش Excel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آموزش Power Point

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آموزش 3D MAX

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
کورل Corel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
فتوشاپ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
رمزنگاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
نرم افزار winccflexible

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
ICDL مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان