مدیریت و استاندارد

ISO 45001
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
استاندارد ملي ايران 18001
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
استاندار ملی 290001
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO029990
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
سییتم مدیریت HSE-MS
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO 9001
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
آشنایی با استانداردهای بین المللی HSE
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO 14001
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
مقدمه ای بر علم مدیریت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
مدیریت عملکرد
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
رفتار سازمانی 1
نحوه آموزش :محازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
مدیریت جامعه شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برنامه ریزی عملیاتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت امور گمرکی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برندسازی و مدیریت برند
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حقوق بیمه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت پروژه جامع
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بازاریابی الکترونیک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
سیستم تولید به هنگام (JIT)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
استراتژی های مطلوب
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تولید
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تحلیل بازرگانی و بازاریابی و فروش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت مالی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برنامه ریزی تولید
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزه های عمومی هدایت و رهبری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مهندسی ارزش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش جامع FMEA
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
QFD (خانه کیفیت)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
انبارداری و مدیریت خرید
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تحول
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
PDCA
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش جامع PMBOK
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش جامع microsoft project 2013
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان
مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تصمیم گیری چند شاخصه و کاربرد آن در مدیریت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برنامه ریزی منابع سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اقتصاد شهری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
جذب نیروی کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت و ارزشیابی عملکرد
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
هوش تجاری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
استراتژی اقیانوس آبی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
عوامل موثر بر افزایش بهره وری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
Bench Marking
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت دانش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
طراحی فرایند ها و ساختار سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر طراحی محصول
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
عملیات خوب آزمایشگاهیGLP-FDA
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
طراحی آزمایش ها-DOE
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کاربرد نمودار های کنترل در کنترل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
عدم قطعیت اندازه گیری و ضریب حساسیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فواصل زمانی کالیبراسیون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
صحه گذاری روش های آزمون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
سیستم های مدیریت کیفیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
سرپرستی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
زبان بدن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
روش های تاگوچی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
دوایر کیفیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بینمهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
خود ارزیابی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
حل مسئله و تصمیم گیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
حل مسئله به روش کار گروهی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
جایزه ملی کیفیت ایران
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
تفکر مبتنی بر ریسک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تضمین کیفیت نتایج آزمون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
تصمیم گیری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
بهبود کیفیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
انگیزش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :انگیزش

خرید دوره
185,000 تومان
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
استرس شغلی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
team work
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
تحلیل سیستم های اندازه گیری-MSA
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
DBA مدیریت کسب و کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
6,000,000 تومان
کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدرک MBA
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
4,000,000 تومان
اندازه گیری رضایت مشتری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
ارزیابی محیط زیست
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
مدیریت بهره وری کارکنان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مبانی مدیریت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
مهندسی خلاقیت TRIZ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
اصول فنون مذاکره
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
HSE من شو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
بیزنس من شو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
مدیریت تغییر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
کایزن (بهبود مستمر)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
مدیریت ارتباطات
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
مدیریت زمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کنترل کیفیت عمومی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
مدیریت کارکنان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
کنترل فرآیند آماری SPC
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
187,000 تومان
هفت ابزار کیفی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
آدیت محصول به روش SQFE
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
مدیریت کیفیت جامع TQM
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
APQP
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
EFQM
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مدیریت بازاریابی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
ارگونومی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مدیریت پروژه در خدمت کارآفرینی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
بازاریابی و مدیریت بازار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت ریسک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
(Pre MBA (2- گرایش مدیریت استراتژیک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
(Pre MBA (1 - گرایش مدیریت استراتژیک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
HSE
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
178,000 تومان
استراتژی های کارآقرینی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
180,000 تومان
کارآفرین شو
نحوه آموزش :عادی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
200,000 تومان